Obchodní podmínky

společnosti ABAPO trade, s.r.o., se sídlem Divadelní 3242, 760 01 Zlín
IČ: 06517102, DIČ: CZ06517102
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C102557

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) obchodní společnosti ABAPO trade, s.r.o. (dále jen “pronajímatel”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen “nájemní smlouva”) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen “nájemce”).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky umístěné na adrese www.abapo-trade.cz.

1.3. Znění obchodních podmínek může pronajímatel doplňovat a upravovat, či měnit.

 

2. UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY – OBJEDNÁVKA

2.1. E-MAILEM

Pro objednání můžete použít objednávku e-mailem. Na našem webu si vyberete zboží. Pak nám na adresu pavla.dankova@abapo.cz pošlete e-mail, kde uvedete druh zboží, jeho množství a fakturační údaje. Objednávka Vám bude potvrzena co nejdříve na Váš e-mail, tím se stává závaznou. Pokud pošlete objednávku e-mailem mimo naši provozní dobu (8.00-16.00 hod. ve všední dny), obdržíte potvrzení co nejdříve od začátku provozní doby. Pokud by se stalo, že Vám potvrzení nedojde, volejte na tel. číslo +420 606 146 815. Do druhého dne Vám také pošleme e-mailem návrh nájemní smlouvy k prostudování.

2.2. TELEFONICKY

Pro objednání postačí i telefonická objednávka s uvedením zboží, množství, fakturačních údajů a mailové adresy. Volejte na tel. číslo +420 606 146 815. Objednávka Vám bude potvrzena co nejdříve na Váš mail, tím se stává závaznou. Do druhého dne Vám také pošleme e-mailem návrh nájemní smlouvy k prostudování.

 

3. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. OSOBNÍ ODBĚR

Zboží si můžete vyzvednout osobně na adrese Divadelní 3242, 760 01 Zlín, klášterní dům Regina. Pokud zboží objednáte ve všední dny do 14.00 hod., bude zboží připraveno k odběru nejpozději v průběhu dalšího všedního dne. Až bude Vaše zboží připraveno k odběru, budete informováni sms zprávou. U kosmetiky je platba v hotovosti nebo převodem. V případě pronájmu kompenzačních pomůcek zaplatíte v hotovosti jen vratnou zálohu. Nájem, doprava a montáž se hradí převodem na základě faktury, kterou obdržíte.

3.2. NAŠE DOPRAVA

Polohovací lůžka a další pomůcky rozvážíme naší dodávkou. Lůžko řidič doveze na místo, smontuje a uvede do provozu. Předá k podpisu nájemní smlouvu. V hotovosti zaplatíte jen vratnou zálohu. Nájem, doprava a montáž se hradí převodem na základě faktury, kterou obdržíte. Dodací lhůta je max. do jednoho týdne od objednání.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Ochrana osobních údajů nájemce je poskytována Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, webové stránky, telefonní číslo (dále společně vše jako “osobní údaje”).

4.3. Osobní údaje budou uchovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické nebo tištěné podobě.

4.4. Zpracováním osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu. Kromě osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.

4.5. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Nájemce potvrzuje, že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

4.6. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může:

– Požádat pronajímatele o vysvětlení.

– Požadovat, aby pronajímatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost nájemce podle předchozí věty oprávněnou, pronajímatel neprodleně odstraní vzniklý stav. Nevyhoví-li pronajímatel žádosti, má nájemce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění nájemce obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4.7. Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.8. Nájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, obchodním sdělením, službami nebo podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce.

 

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1. ODPOVĚDNOST PRONAJÍMATELE

Pronajímatel odpovídá nájemci za to, že pronajímaná věc je při převzetí nájemcem ve shodě s nájemní smlouvou (objednávkou). Shodou s nájemní smlouvou se rozumí, že pronajatá věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, pronajímatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Za shodu s nájemní smlouvou se také považuje obvyklá jakost a užitné vlastnosti objednaného zboží. Dále je shoda s nájemní smlouvou dovozována splněním požadavků právních předpisů kladených na výrobky tohoto druhu. Za plnění objednávky dle nájemní smlouvy je považováno i dodání zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či odpovídající účelu, který pronajímatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

5.2. ROZPOR S NÁJEMNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí nájemcem není ve shodě s nájemní smlouvou, tj. je s ní v rozporu (dále jen “rozpor s nájemní smlouvou”), trpí vadami, má nájemce právo na to, aby pronajímatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího nájemní smlouvě, a to podle požadavku nájemce buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může nájemce požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud nájemce před převzetím věci o rozporu s nájemní smlouvou věděl nebo rozpor s nájemní smlouvou sám způsobil.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět nájemci a účtovány náklady na dopravu dle platného ceníku.

5.3. ZÁRUČNÍ DOBA

Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek je poskytována plná záruka dle platných právních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

5.4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pronajímatel odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

– Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.

– Vada byla způsobena běžným opotřebením.

– Vada vzniklá nesprávným používáním zboží (např. užíváním v rozporu s návodem k použití).

– Vada vzniklá nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

– Vada vznikla nevhodným skladováním, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

– Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

– Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

– Zboží bylo poškozeno v rámci zásahu vyšší moci (např. živelné katastrofy).

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v původní délce.

Práva nájemce:

– Jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady možné a není-li takový postup účelný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od nájemní smlouvy.

– Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy.

– Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od nájemní smlouvy.

– Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z nájemní ceny nebo na odstoupení od nájemní smlouvy.

5.5. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

Při převzetí zboží je nájemce, případně příjemce zboží povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zboží nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud bylo zboží vinou dopravy poškozené nebo v zásilce část zboží chybí, nájemce je povinen ihned sepsat s přepravcem příslušný protokol a odmítnout převzetí zásilky. Podpisem dodacího listu nájemce potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud nájemce či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen o tomto neprodleně informovat pronajímatele. Nájemce je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

5.6. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Místem uplatnění reklamace je: Divadelní 3242, 760 01 Zlín. Nájemce je spolu s reklamovaným zbožím povinen zaslat “reklamační protokol”, který mu bude na vyžádání zaslán e-mailem. Nájemce bude telefonicky nebo e-mailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 17.9.2020. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Aktuální znění bude vždy nájemcům k dispozici na těchto internetových stránkách.

Upraveno dne 17. 9. 2020